Kiểm tra miễn phí đạo văn và công cụ phát hiện nội dung trùng lặp.

Phần mềm Google Scholar Đạo văn

Một số tính năng mà hầu hết các sinh viên và giáo viên tìm thấy thú vị với Google Scholar là khả năng tìm kiếm cụm từ không chỉ ăn cắp ý tưởng nhưng cũng có dấu ngoặc kép thiếu chính xác và trích dẫn. Phần mềm này quét tài liệu nghiên cứu, tiểu luận, bài tập hoặc luận án của bạn hoàn toàn từ cơ sở dữ liệu tài nguyên Internet, bài thi vừa qua, bài tiểu luận vừa qua, luận án giấy tờ cũ và tạp chí xuất bản.

Dán văn bản của bạn ở đây (190+ ngôn ngữ được hỗ trợ!):    
google học giả kiểm tra làm việc ...

Nhập URL để kiểm tra:


Chọn tập tin:

Các định dạng tập tin hợp lệ - PDF, DOC, DOCX, RTF, ODT, TXT, HTML.